AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A honlapunkon megjelölt szakterületeken, on-line módon, ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Feltett kérdésére választ 8 munkanapon belül e-mailben kap, így amennyiben Önt határidő köti, kérem, hogy ne ezt a szolgáltatást válassza.

Kérdezek
Dr. Mogyorósi István
ügyvéd

 

Adatvédelmi bejelentés

 

Tájékoztató GDPR-ra történő felkészülés menetéről

A GDPR-t 2018. május 25-től kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól valamennyi adatkezelőnek meg kell felelnie a GDPR rendelkezéseinek. Tekintettel arra, hogy az EU tagállamainak kötelezően kell alkalmaznia a GDPR Rendeletet, indifferens, hogy az adott tagállam, így Magyarország megalkotta-e a hazai kiegészítő jogi szabályozást, illetőleg összhangba hozta-e a saját jogával. A GDPR  rendelkezései elsőbbséget élveznek a tagállami szabályokkal szemben.

Bővebben a GDPR-ról, a felkészülésről és amiben segítségükre lehetünk >>

 


A 2018. május 25. előtti adatvédelmi bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató (archívum)

2012. 01. 01-jén hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, gyakorlatilag az új adatvédelmi törvény, amely létrehozta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH).

Ha Ön vagy vállalkozása természetes személyek adatait kezeli, melynek célja -jellemzően hírlevél küldése, direkt marketing tevékenység folytatása, vagy a természetes személy hozzájárulása alapján személyes adatainak továbbítása harmadik személy részére -, adatkezelést mindaddig nem folytathat, ameddig ezt a megfelelő formai és tartalmi követelményeknek eleget téve, be nem jelenti a NAIH felé.

A NAIH a személyes adatokra vonatkozó adatkezelésről hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet. A nyilvántartásba vételt az adatkezelőnek (vagyis Önnek vagy vállalkozásának) kell kezdeményeznie a Hatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványok kitöltésével.
Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza

a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.

Nem vezet a NAIH nyilvántartást arról az adatkezelésről, amely kizárólag az ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben Ön vagy vállalkozása kizárólag az ügyfeleiről, vásárlóiról, megrendelőiről nyilvántartást vezet, akkor nem kell bejelentenie a NAIH felé az adatkezelést.
DE: ha ezeket az ügyféladatokat például direkt marketing célra (reklámanyag küldése), hírlevél küldésre használja fel, vagy harmadik személy részére továbbítja, akkor az adatkezelés bejelentése kötelező.

A nyilvántartásba vételt követően az adatkezelő egy nyilvántartási számot kap, amelyet célszerű az egyes adatkezelések során (pl.: a feliratokozó űrlapon) feltüntetni.

A törvény szövege szerint a nyilvántartásba vételi eljárásért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, azonban ez a külön jogszabály a mai napon még nem lépett hatályba, ennek megfelelően ilyen díjat egyelőre még nem kell fizetni. Amennyiben ez a jogszabály hatályba lép, úgy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg kell majd befizetni az igazgatási szolgáltatási díjat.

FONTOS!
A 2012. január 1-jét megelőzően megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január 1-jét megelőzően be nem jelentett, adatvédelmi nyilvántartás hatálya alá eső adatkezelés nyilvántartásba vételét 2012. június 30-ig kérelmezni kell a Hatóságnál, ennek hiányában az adatkezelés 2012. június 30-át követően nem folytatható.
Nyilvántartásba vételi kérelem és nyilvántartásba vétel hiányában 2012. június 30-a után hírlevél küldés, direkt marketing célú megkeresés, blogértesítő, stb. még abban az esetben sem folytatható jogszerűen, ha egyébként az ilyen tevékenység az egyéb jogszabályoknak megfelel, tehát az ebben az esetben is jogellenes adatkezelésnek minősül.

Jogellenes adatkezelés esetén a NAIH az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
b) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
c) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
d) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
e) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
f) bírságot szabhat ki (melynek mértéke 100.000,- Ft-tól 10.000.000,- Ft-ig terjedhet)

Annak érdekében, hogy a NAIH felé benyújtandó nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfeleljen a tartalmi-formai követelményeknek, Irodánk megbízás keretében vállalja, hogy az Ön által megadott adatok és információk alapján elkészíti a megfelelő példányszámú és tartalmú nyilvántartásba vételi kérelmet, és azt a NAIH-hoz történő benyújtás végett az Ön részére e-mailben eljuttatja. Az így elkészített kérelmet legkésőbb június 30-ig kell cégszerűen aláírva a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címezve ( 1125 Budapest, Szilágyu Erzsébet fasor 22/C) postai úton kell megküldeni.

Dr. Mogyorósi István ügyvéd